Start Akty prawne Statut PP Bogacica

Statut PP Bogacica

Email Drukuj PDF

STATUT

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W BOGACICY Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W BAŻANACH

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I RODZAJ PRZEDSZKOLA


§ 1

 1. Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach
 2. Siedziba przedszkola mieści się w Bogacicy, ulica Wolności 4. Oddział Zamiejscowy mieści się w Bażanach, ulica Wiejska 19
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kluczbork z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ulica Katowicka 1.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 2

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)     wsparcie całościowego rozwoju dziecka przez:

a) realizowanie procesu opieki, wychowania i nauczania - uczenie się;

b) osiąganie dojrzałości do podjęcia nauki na pierwszym etapie kształcenia.

 1. Zadaniem przedszkola jest w szczególności:

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizację warunków, które sprzyjają nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)     tworzenie warunków, które umożliwiają dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)     wspieranie aktywności dziecka, która podnosi poziom integracji sensorycznej i rozwijających się procesów poznawczych;

4)     zapewnienie sprzyjających warunków, które umożliwiają dzieciom ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)     wzmacnianie u dzieci poczucia wartości, indywidualności, oryginalności oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

6)     tworzenie sytuacji, które sprzyjają rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

7)     przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi;

8)     tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną;

9)     rozwijanie u dziecka postawy szacunku do przyrody i odkrywanie rozwiązań technicznych w jego najbliższym otoczeniu;

10) tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

11) kreowanie sytuacji, które pozwalają dziecku poznać wartości i normy społeczne, których źródłem jest rodzina i grupa w przedszkolu;

12) systematyczne wspieranie w rozwoju dziecka jego mechanizmów uczenia się i osiągnięcia dojrzałości szkolnej;

13) rozwijanie zainteresowań dziecka językiem obcym nowożytnym i kulturami innych państw;

14) organizowanie zajęć, które umożliwiają dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

 

§ 3

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na   rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola  oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana:

1)     w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów pracujących z dzieckiem;

2)     w postaci form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka w przedszkolu to:

1)     zajęcia rozwijające uzdolnienia;

2)     zajęcia specjalistyczne:

a) korekcyjno-kompensacyjne,

b) logopedyczne,

c) rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,

d) inne o charakterze terapeutycznym;

1)     zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

2)     porady i konsultacje;

 1. Godzina zajęć trwa 45 minut.
 2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,  z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
 3. Zajęcia z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

10.  Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem w zakresie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz planowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do zadań dyrektora przedszkola.

11.  Dyrektor przedszkola planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka współpracuje przede wszystkim:

1)     ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu i z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem;

2)     rodzicami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

§ 4

 1. Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci niepełnosprawnych w oddziałach ogólnodostępnych przedszkola.
 2. Opieka przedszkola nad dziećmi niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem niepełnosprawności dziecka.
 3. Warunki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnymi wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego dziecka i jego niepełnosprawności.
 4. Dyrektor przedszkola przekazuje informację wszystkim nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielami, do którego oddziału uczęszcza dziecko niepełnosprawne, natychmiast po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla tego dziecka.
 5. W przedszkolu odbywa się analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych w tym orzeczeniu dla danego dziecka, natychmiast po złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. W trybie natychmiastowym odbywają się również wszystkie inne działania przedszkola związane z następstwami analizy, o której mowa w ust. 5.
 7. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, ze względu na jego niepełnosprawność, celem zapewnienia optymalnej opieki dziecku, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia.
 8. Analiza, o której mowa w ust. 5 odbywa się w zespole powołanym przez dyrektora przedszkola, w skład którego wchodzi:

1)     dyrektor przedszkola;

2)     pedagog, logopeda i inni specjaliści zatrudnieni w przedszkolu;

3)     wychowawca oddziału.

 1. Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań przedszkola i określenie przydziału czynności dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, od momentu przybycia dziecka do przedszkola, w czasie pobytu w przedszkolu na zajęciach, w czasie przerw, podczas przemieszczania się między wszystkimi pomieszczeniami, w czasie spacerów, imprez i wycieczek organizowanych przez przedszkole.

10.  W zależności od potrzeb dziecka niepełnosprawnego wyznacza się dodatkowo opiekę nauczyciela i wparcie pracownika niebędącego nauczycielem tylko dla tego dziecka.

11.   Obowiązkiem przedszkola jest zapoznanie:

1)     wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu z działaniami, które zostały wypracowane przez zespół, o którym mowa w ust. 7 i z przydziałem czynności wskazanym nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielem, które dotyczą szczególnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;

2)     samego dziecka z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność, pouczenie dziecka o:

a) zachowaniach, które mają minimalizować zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w     przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność,

b) częste przypominanie dziecku o zachowaniach minimalizujących zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność;

1)     dzieci danego oddziału, do którego uczęszcza niepełnosprawne dziecko o tym fakcie – zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla dziecka w zakresie opieki.

12.  Poinformowanie pracowników niebędących nauczycielami o konieczności podejmowania działań opiekuńczych wspierających nauczycieli względem dziecka niepełnosprawnego, jeśli pojawią się takie okoliczności w przedszkolu.

13.  Za wykonane działań wymienionych w ust. 11 pkt 1 i w ust. 12 odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.

14.   Za wykonane działań wymienionych w ust. 11 pkt 2 i pkt 3 odpowiedzialny jest wychowawca oddziału.

15.  Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół, o którym mowa w ust. 7, wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

16.  Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu:

1)     nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjaliści lub pomoc nauczyciela.

17.  Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne niepełnosprawności  niż określone w pkt. 16, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego:

1)     nauczyciele posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjaliści lub pomoc nauczyciela.

18.  Przekazanie rodzicom dziecka niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa w ust. 7, w zakresie podjętych działań dotyczących opieki  nad dzieckiem niepełnosprawnym wykonuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

 

§ 5

 1. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

1)     zapoznanie z historią kraju oraz z symbolami narodowymi;

2)     organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych, kościelnych  z prezentowaniem symboli państwowych;

3)     poznanie tradycji, kultury regiony i najbliższej okolicy poprzez udział w imprezach regionalnych (festiwale, warsztaty, kiermasze);

4)     zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, które znajdują się w najbliższej okolicy;

5)     umożliwienie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnej zgody, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)     tworzenie tradycji przedszkola;

7)     udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami oraz zaproszonymi gośćmi;

8)     wzmacnianie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina;

9)     organizowanie w przedszkolu nauki języka mniejszości narodowej na pisemny wniosek rodziców dziecka.

§ 6

 1. Zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia stosowane w przedszkolu, ze zwróceniem uwagi na:

1)     osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielowi dyżurującemu, bądź nauczycielowi danego oddziału;

2)     dzieci, które przyjeżdżają do przedszkola autobusem szkolnym są pod opieką woźnych;

3)     rodzic bądź osoba upoważniona do odebrania dziecka z przedszkola zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu nauczycielowi;

4)     niedopuszczalne jest  pozostawienie dziecka przez rodziców przed ogrodzeniem przedszkola, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw bądź na terenie posesji przedszkola;

5)     dzieci, które przyjeżdżają do przedszkola autobusem szkolnym, dowożone są zgodnie z regulaminem dowozów;

6)     do przedszkola nie przyprowadza się dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z innymi objawami wskazującymi na chorobę;

7)     nauczyciel zobligowany jest do poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby;

8)     dzieci nie przynoszą do przedszkola dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy i napojów (z wyjątkiem imprez okolicznościowych);

9)     dzieci nie powinny przynosić do przedszkola  zabawek oraz innych wartościowych przedmiotów;

10) dzieci powinny przyjść do przedszkola w stroju wygodnym, umożliwiającym samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych;

11) ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sali zabaw w butach;

12) jeżeli dziecko odebrane przez rodzica przebywa na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego rodzic ponosi pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka.

 

§ 7

 1. Przedszkole realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1)     realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w danym przedszkolu przez dyrektora przedszkola po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

2)     zachęcanie rodziców dziecka do realizacji programu wychowania przedszkolnego;

3)      systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;

4)     obserwację dziecka i prowadzenie dokumentacji obserwacji dziecka zgodnie z zapisami wskazanymi w statucie przedszkola, celem:

a) wczesnego rozpoznawania u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcia wczesnej interwencji,

b) prowadzenia diagnozy przedszkolnej dla dziecka, które realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – na początku roku szkolnego, który poprzedza rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole;

5)     wydanie rodzicom dziecka druku informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – do końca kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

6)     prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oparciu o plany pracy nauczyciela zgodnie z zapisami wskazanymi w statutcie przedszkola;

7)     planowanie i realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka w bieżącej pracy z nim, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów oraz w postaci form pomocy psychologiczno – pedagogicznej – dla wszystkich dzieci, w ciągu całego roku szkolnego;

8)     współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną zatrudnionymi w przedszkolu i w poradni psychologiczno – pedagogicznej przez cały rok szkolny;

9)     stosowanie różnorodnych metod pracy z dziećmi dostosowanych do ich potrzeb i potrzeb grupy przedszkolnej – przez cały czas w zależności od potrzeb dzieci i potrzeb grupy;

10) współpracę z różnymi z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju tożsamości dziecka i promowania pracy przedszkola;

11) zespołową pracę nauczycieli, planowanie, współpracę i analizę efektów zespołowych działań nauczycieli;

12) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych, które eliminują zagrożenia i wzmacniają właściwe zachowania;

13) rozpoznanie sytuacji społecznej każdego dziecka;

14) organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zostały zaplanowane w IPET, dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i możliwości modyfikacji IPET;

15) przestrzeganie wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem dzieci;

16) monitorowanie i analizowanie wszystkich działań przedszkola przez nauczycieli i w nadzorze pedagogicznym przez  dyrektora przedszkola;

17) wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, w tym z ewaluacji wewnętrznej do podjęcia działań w przedszkolu, które są sposobem ich wykorzystania do doskonalenia pracy przedszkola;

18) nadzór dyrektora przedszkola oparty o założenia zawarte w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 8

 1. Organami przedszkola są:

1)     dyrektor przedszkola;

2)     rada pedagogiczna;

3)     rada rodziców.

§ 9

 1. Przedszkolem kieruje  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
 2. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący.
 3. Dyrektor przedszkola w szczególności:

1)     kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje przedszkole na zewnątrz;

2)     sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3)     realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

4)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

6)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7)     współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;

9)     dokonuje powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej;

10) wydaje zgodę na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem na wniosek rodziców;

11) powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, która przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do przedszkola;

12) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

13) dopuszcza do użytku w danym przedszkolu przedstawione przez nauczycieli programowy wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogiczne.

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy.

§ 10

 1. Do szczegółowych kompetencji wicedyrektora należy:

1)     sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora na dany rok szkolny (obserwacja zajęć, propozycja oceny pracy, nadzorowanie ścieżki awansu zawodowego);

2)     zastępuje dyrektora przedszkola w czasie jego nieobecności;

3)     podpisuje dokumenty i pisma, używając pieczęci  z tytułem „wicedyrektor”, jeśli jest taka konieczność to z adnotacją  „w zastępstwie” lub „z upoważnienia”;

4)     współdziała z dyrektorem przedszkola w przygotowaniu arkusza organizacyjnego, przydziału czynności, planu nadzoru pedagogicznego ;

5)     opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

6)     opracowuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

7)     rozlicza godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

8)     wnioskuje do dyrektor szkoły o przyznanie nauczycielom dodatku motywacyjnego,  nagrody i wyróżnienia;

9)     nadzoruje:

a) organizację wycieczek przedszkolnych, zawodów sportowych i imprez przedszkolnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawne wypełniani dokumentacji wycieczki/imprezy przedszkolnej,

b) praktyki studenckie odbywane w przedszkolu,

c) pracę specjalistów  zatrudnionych w przedszkolu;

d) realizację form pomocy psychologiczno – pedagogicznej zaplanowanych w przedszkolu,

e) działania nauczycieli związane z opieką nad uczniem niepełnosprawnym i planowaniem oraz realizacją zaleceń, które są wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla tego ucznia, od momentu złożenia tego orzeczenia w szkole,

f) realizację zaleceń wskazanych w opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka od momentu złożenia opinii w przedszkolu.

10) kontroluje dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez nauczycieli, w stosunku do których sprawuje nadzór pedagogiczny;

11)  koordynuje działania nauczycieli związane z pracą nad statutem przedszkola oraz jego nowelizacją;

12) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola.

§ 11

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planów pracy przedszkola po ich zaopiniowaniu;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

3)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)     projekt planu finansowego przedszkola;

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)     propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)     przedstawiony przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, przekazany dyrektorowi.

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statut przedszkola, albo jego zmian oraz uchwala go.
 2. Kompetencje rady przedszkola przejmuje rada pedagogiczna.
 3. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa jej regulamin.

§ 12

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców         ( prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej rady oddziałowej, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci danego oddziału.
 3. Pozostałe zasady jej działania znajdują się w regulaminie jej działalności.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców ( prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.
 5. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)     uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktycznego;

2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola w przypadku stwierdzenia przez nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu;

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora do organu prowadzącego.

 1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 13

 1. W celu stałego współdziałania organów przedszkola, ustala się następujące warunki współpracy między nimi:

1)     co najmniej jeden raz w każdym półroczu odbywają się spotkania po trzech przedstawicieli wszystkich organów przedszkola na wniosek dyrektora przedszkola;

2)     w szczególnych przypadkach, w każdym czasie roku szkolnego, na wniosek każdego z organów przedszkola, zgłoszony do dyrektora przedszkola lub na wniosek dyrektora przedszkola może zostać zwołane spotkanie nadzwyczajne przedstawicieli organów (po trzech przedstawicieli);

3)     wspólne spotkania przedstawicieli organów przedszkola w miarę bieżących potrzeb, które wynikają z ich kompetencji oraz z organizacji pracy przedszkola.

§ 14

 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

1)     w przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, rolę mediatora przyjmuje dyrektor przedszkola;

2)     jeżeli spór między organami nie zostanie rozstrzygnięty, dyrektor przedszkola, w trybie pilnym, powołuje zespół ds. rozstrzygnięcia sporu, zwany dalej zespołem, który składa się z trzech przedstawicieli, z każdego kolegialnego organu, dyrektor przedszkola pełni rolę przewodniczącego zespołu;

3)     zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w czasie 14 dni od dnia powołania zespołu;

4)     zespół ustala własny tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporu;

5)     jeżeli spór dotyczy dyrektora przedszkola, do prac zespołu można zaprosić przedstawiciela organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, w zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej sprawy, przedstawicieli tych organów zaprasza dyrektor przedszkola;

6)     rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 15

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz zajęć poza przedszkolem:

1)     dzieci przebywające w przedszkolu pozostaję pod ciągłą i stałą opieką nauczycieli przy wsparciu pracowników niebędących nauczycielami;

2)     opiekę nad dziećmi w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu sprawują nauczyciele, którzy prowadzą te zajęcia;

3)      nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w czasie zajęć kierowanych i niekierowanych;

4)     w czasie przygotowywania się dziecka do uczestnictwa z zajęciach prowadzonych z nauczycielem, po przybyciu do przedszkola, dziecko przebywa pod opieką rodziców lub osoby, która przyprowadziła dziecko do przedszkola za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie;

5)     opieka rodziców lub osoby, o której mowa w ust. 4 jest związana z przebywaniem z dzieckiem w szatni przy zmianie ubrania dziecka i zamianie butów na obuwie zamienne;

6)     opieka nad dzieckiem osób wymienionych w ust. 4 jest związana z czynnościami dziecka związanymi z przygotowaniem się dziecka do wyjścia z przedszkola po zakończeniu zajęć w przedszkolu w danym dniu;

7)     pracownicy niebędący nauczycielami mają obowiązek udzielać wparcia nauczycielom i rodzicom oraz osobom, o których mowa w ust. 4 w zakresie sprawowanej opieki nad  dziećmi w przedszkolu i w trybie natychmiastowym zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszelkie zauważone i niepokojące nieprawidłowości w tym zakresie;

8)     przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola, liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając:

a) wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność dzieci powierzonych opiece przedszkola,

b) specyfikę zajęć, imprez i wycieczek,

c) warunki w jakich wycieczka lub impreza będą się odbywać;

9)     udział dzieci w wycieczkach i imprezach, z wyjątkiem spacerów i zajęć na świeżym powietrzu odbywających się w ramach realizacji podstawy programowej wymaga zgody rodziców dzieci;

10) wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników o podjętych ustaleniach, a w szczególności o celu, trasie, harmonogramie i regulaminie;

11) program wycieczki lub imprezy organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor przedszkola;

12) wzór karty wycieczki i imprezy jest stosowany zgodnie z odrębnymi przepisami.

13) sposób sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi został określony w § 4 statutu przedszkola;

14) sposób opieki nad dziećmi w przedszkolu jest przedmiotem szczególnej troski każdego nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;

15) sposób opieki nad dziećmi w przedszkolu jest ciągle monitorowany w ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

§ 16

 1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę

1)     rodzice składają wychowawcy oddziału pisemne upoważnienie (oświadczenie) do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola przez wskazane w tym oświadczeniu osoby;

2)     osobami wskazanymi przez rodziców w oświadczeniu mogą być osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo;

3)     upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer telefonu (jeśli osoba upoważniona go posiada) podpis osoby upoważnionej i podpis upoważniającego;

4)     upoważnienie rodziców może być w każdej chwili zmienione i po zmianie przedstawione nauczycielowi;

5)     nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę upoważnioną do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, na podstawie dowodu osobistego, innego dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej;

6)     w przypadku wątpliwości nauczyciela co do tożsamości osoby, o której mowa w ust. 3  nauczyciel ma obowiązek zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola i zawiadomić pilnie rodziców dziecka (zawiadomienia rodziców dokonuje dyrektor przedszkola lub nauczyciel);

7)     w przypadku gdy upoważniona przez rodziców osoba nie zgłosi się po dziecko lub w opinii nauczyciela budzi wątpliwości co do możliwości zapewnienia dziecku bezpiecznego powrotu do domu, nauczyciel zawiadamia rodziców dziecka i czeka w przedszkolu na ich przybycie;

8)     w przypadku gdy rodzic nie zgłosi się po dziecko lub budzi w opinii nauczyciela wątpliwości  co do możliwości zapewnienia dziecku bezpiecznego powrotu do domu, nauczyciel zawiadamia drugiego rodzica dziecka o tym fakcie i czeka w przedszkolu na jego przybycie;

9)     jeśli do godziny 17.00 w danym dniu po odbiór dziecka z przedszkola nie zgłoszą się rodzice lub rodzic lub wskazane przez rodziców osoby, o których mowa w  ust. 3  nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi przedszkola i na Policję;

10) nauczyciel czeka z dzieckiem w przedszkolu na przyjazd Policji i jej rozstrzygnięcie;

11) życzenie rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 17

 1. Przedszkole organizuje współpracę z rodzicami w następujących formach:

1)     kontakty indywidualne:

a) rozmowy  przy zapisach dziecka do przedszkola;

b) rozmowy przy okazji przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

c) rozmowy w czasie tzw. „dni otwartych przedszkola”;

2)     informacje przekazywane na tablicy informacyjnej w przedszkolu i na stronach internetowych przedszkola;

3)     za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie – adres i numer telefonu wskazany przez rodziców i zapisany w dzienniku zajęć przedszkola;

4)     zajęcia otwarte;

5)     zebrania ogólne;

6)     zebrania w oddziale;

7)     uroczystości przedszkolne;

8)     wycieczki i imprezy przedszkolne;

9)     spotkania i zajęcia ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu;

10) spotkania z rodzicami w zespole do spraw planowania i koordynowania pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (IPET);

11) spotkania tzw. „adaptacyjne” z rodzicami dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

 1. Częstotliwość kontaktów z rodzicami wynika z bieżących potrzeb:

1)     zebrania ogólne dwa razy w roku;

2)     zebrania grupowe co najmniej dwa razy w roku.

§ 18

 1. Organizacja pracy przedszkola:

1)     podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;

2)     liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25;

3)     liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 90;

4)     w przedszkolu są 4 oddziały, natomiast w Oddziale Zamiejscowym w Bażanach jeden oddział;

5)     liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulec zmianie;

6)     godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;

7)     czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut;

8)     szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola na podstawie odrębnych przepisów;

9)     organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny otoczenia, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców;

10) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;

11) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;

12) dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w  przedszkolu;

13) dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata;

14) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;

15) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończył 2,5 roku;

16) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu;

17) zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.

§ 19

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.
 3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 4. Czas pracy przedszkola wynika z zatwierdzonego arkusza organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 5. W każdym oddziale 5 godzin przeznaczonych jest na bezpłatną realizację podstawy programowej.
 6. Realizacja bezpłatnej podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 20

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę z zakresu wychowania i nauczania wykraczającą poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Kluczbork.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.
 4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i intendentem.
 5. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu do 15-tego każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 21

 1. Realizując zakres zadań nauczyciel ma obowiązek w szczególności:

1)     kierować się dobrem dzieci , troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej dziecka w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

2)     przedstawić dyrektorowi przedszkola program wychowania przedszkolnego  w celu dopuszczenia tego programu do użytku w przedszkolu;

3)     realizować zadania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;

4)      podejmować działania wychowawcze i profilaktyczne, które eliminują zagrożenia oraz wzmacniają właściwe zachowania dzieci;

5)     planować pracę z dziećmi w oparciu o dopuszczony do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego;

6)      prowadzić obserwację pedagogiczną każdego dziecka w przedszkolu i dokumentować tą obserwację;

7)     stosować metody pracy dostosowane do potrzeb dzieci  i grupy wiekowej;

8)      prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w który dziecko rozpoczyna naukę w szkole;

9)     przygotować informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej na podstawie dokumentacji obserwacji i przekazać rodzicom dziecka do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej;

10) współpracować z rodzicami dzieci i rozpoznawać ich środowisko rodzinne;

11) aktywnie uczestniczyć w życiu przedszkola, w zebraniach rady pedagogicznej i w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora przedszkola;

12) rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

13) określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

14) rozwijać zainteresowania dzieci, prowadzić zajęcia umożliwiające rozwój zainteresowań.

15) rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

16) podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

17) współpracować z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;

18) nie ujawnić spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki;

19)  punktualne przychodzić do pracy i zaznaczać ten fakt w dzienniku zajęć przedszkola.

 1. Zadania w zakresie bezpieczeństwa:

1)     nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci;

2)     dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.00 przez rodziców lub upoważnione przez rodziców osoby;

3)     rodzice lub upoważnione przez nich osoby rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką nauczyciela, przestrzegając zasad sanitarno-higienicznych (zdejmują obuwie);

4)     rodzice lub upoważnione przez nich osoby w podobny sposób odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od nauczyciela po zakończeniu zajęć;

5)     dzieci pozostają pod ciągłym nadzorem i opieką nauczyciela i personelu pomocniczego;

6)     nauczyciel jest obecny w grupie z dziećmi do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę;

7)      nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi pozostawić grupy samej; jeśli nauczyciel musi wyjść, np. do toalety, grupą zajmuje się osoba z personelu pomocniczego (np. woźna oddziałowa);

8)     w razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny dziecka, nauczyciel powierza opiekę dziecka woźnej oddziałowej lub innemu nauczycielowi;

9)     dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola, którzy mają obowiązek zwracać uwagę, aby dziecko:

a) nie wyszło samowolnie z sali,

b) nie wyszło samowolnie w z budynku przedszkola.

10) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki – niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć z dziećmi w pomieszczeniu, jeśli pomieszczenie stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci;

11) nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspirują, w czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci;

12) nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci;

13) przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają, młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”;

14) nauczyciel opuszcza dzieci w oddziale z chwilą przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o dotychczasowym przebiegu zajęć z dziećmi;

15) nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmieniającego nauczyciela;

16)  nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie zaobserwowane sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i dla innych dzieci;

17)  nauczyciel jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora przedszkola.

 1. Nauczyciel  przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący, zastępuje dyrektora przedszkola w przypadku jego nieobecności i nieobecności wicedyrektora.
 2. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość:

1)     nauczyciel prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego zgodnie z programem wychowania przedszkolnego, który został dopuszczony do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola po wcześniejszym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

2)     nauczyciel prowadzi zajęcia wychowania przedszkolnego stosując metody pracy, które są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej;

3)     nauczyciel planuje realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego;

4)     plan pracy nauczyciela obejmuje realizację treści na okres 1 miesiąca

5)     plan pracy nauczyciela pozostaje do wglądu dyrektora przedszkola w każdym czasie wskazanym w trybie nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola

 1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji:

1)     nauczyciel prowadzi obserwację każdego dziecka w przedszkolu, które realizuje wychowanie przedszkolne w danym  oddziale przedszkola;

2)     nauczyciel prowadzi dokumentację obserwacji dla każdego obserwowanego dziecka;

3)     dla dzieci, które realizują roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne nauczyciel wypełnia indywidualną karetę obserwacji dziecka 2 razy w roku szkolnym;

4)     dla dziecka, które realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, na podstawie dokumentacji obserwacji, nauczyciel sporządza informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej i przekazuje rodzicom dziecka do końca kwietnia;

5)     dokumentacja obserwacji dziecka, którą prowadzi nauczyciel służy do:

a) poznania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci

b) stymulowania całościowego, harmonijnego rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnym tempem

c) wspierania dzieci napotykających trudności

d) wspierania dzieci przejawiających uzdolnienia

6)     obserwacja pedagogiczna prowadzona w przedszkolu ma na celu wczesne rozpoznawanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjecie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

7)     dokumentacja obserwacji nauczyciela pozostaje do wglądu dyrektora przedszkola w każdym czasie wskazanym w trybie nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

 1. Nauczyciel zasięga pomocy specjalistów zatrudnionych w przedszkolu celem podejmowania optymalnych działań przy:

1)     doborze metod pracy, dostosowanych  do potrzeb dzieci i potrzeb grupy;

2)     rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych oraz sytuacji społecznej każdego dziecka;

3)     rozpoznawaniu na podstawie obserwacji pedagogicznej dysharmonii rozwojowych i podjecie sposobu wczesnej interwencji;

4)     określaniu zakresu zintegrowanych działań dla dziecka, któremu w bieżącej pracy z tym dzieckiem jest udzielna pomoc psychologiczno – pedagogiczna;

5)     zgłaszaniu dyrektorowi przedszkola dziecka do zaplanowania określonej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

1)     przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

2)     diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej;

3)     prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej  dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;

4)     organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i w pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami;

5)     odejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;

6)     wspieranie działań nauczycieli wynikających z programu pracy przedszkola.

 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 22

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi i administracji.
 2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i w czystości.
 3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
 5. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.
 6. Wszyscy pracownicy muszą zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu oraz zawiadomić dyrektora
  o fakcie przebywania osób postronnych.
 7. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków.

 

ROZDZIAŁ VI

DZIECI W PRZEDSZKOLU


§ 23

 1. Dziecko ma prawo w szczególności do:

1)     życzliwego i podmiotowego traktowania;

2)     akceptacji, nietykalności i poszanowania godności osobistej;

3)     właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy;

4)      zdrowego odżywiania;

5)     snu i odpoczynku jeśli tego potrzebuje;

6)     indywidualnego tempa rozwoju;

7)      zabawy, zdobywania wiedzy i umiejętności;

8)     opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

9)     odnoszenia sukcesów;

10)  pomocy dorosłych w czasie ubierania się, spożywania posiłków oraz innych czynności dla niego trudnych;

11) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistów na terenie przedszkola;

12) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności, które proponuje przedszkole;

13) wyrażania własnych opinii i uczuć;

14) do znajomości swoich praw i korzystania z nich.

 1. Do obowiązków dziecka należy w szczególności:

1)     przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbanie o higienę otocznia;

2)     opanowanie wiadomości i umiejętności zgodnie z realizacją programu wychowania przedszkolnego;

3)     przestrzeganie zasad współżycia w grupie oraz zasad obowiązujących w przedszkolu;

4)     odnoszenie się z szacunkiem do rówieśników i dorosłych;

5)      stosowanie podstawowych form grzecznościowych;

6)      szanowanie godność drugiego człowieka;

7)     przyjazne odnoszenie się do świata przyrody;

8)      respektowanie poleceń nauczyciela i osób dorosłych;

9)     informowanie nauczyciela o swoich trudnościach i problemach;

10)  pomaganie potrzebującym przedszkolakom w grupie i młodszym przedszkolakom;

11) sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie;

12) nie przeszkadzać innym w zabawie;

13) wywiązywanie się z przydzielonych zadań i obowiązków;

14)  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

§ 24

 1. Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy uczniów jeśli:

1)     rodzice nie wywiązują się przez okres dwóch miesięcy z umowy cywilnoprawnej, którą zawiera dyrektor przedszkola z rodzicami dziecka w danym roku szkolnym, w sprawie zakresu odpłatnych świadczeń, które rodzice mają obowiązek realizować.

 1. Przed wydaniem decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy uczniów, dyrektor przedszkola wzywa rodziców na piśmie do uregulowania świadczeń wynikających z umowy, z pouczeniem o możliwości skreślenie dziecka listy uczniów.
 2. Decyzja, którą wyda dyrektor przedszkola w sprawie skreślenia dziecka z listy uczniów powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania od decyzji.
 3. Skreślenia dziecka z listy uczniów nie dotyczy dziecka objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 25

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 26

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 27

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2019 roku.