• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Załącznik nr 1 do zarządzenia NR 021.14.2021

 

 

REGULAMIN

Dotyczący wewnętrznych procedur bezpieczeństwa

w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy

z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach

stosowanych celem przeciwdziałania epidemii COVID-19    

§1

 

Regulamin określa zasady oraz procedury obowiązujące w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach dotyczące zapewnienia opieki nad dziećmi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku  z epidemią  COVID-19, oraz zasady i procedury bezpieczeństwa w tym okresie.

§2

1. Wprowadza się szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

2. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach podejmuje decyzję, które dzieci mogą korzystać z przedszkola w okresie obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i  instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.   O możliwości korzystania przez dane dziecko z opieki przedszkolnej rodzic powiadamiany jest telefonicznie, drogą elektroniczną bądź za pomocą komunikatorów internetowych.

3.Pierwszeństwo w korzystaniu z przedszkola mają dzieci, których oboje rodzice pracują, bądź w sytuacji gdy dziecko jest pod opieką tylko jednego rodzica, a ten rodzic pracuje.

4.W sytuacji większej liczby chętnych niż wyznaczonych miejsc, oraz spełniania przesłanek o których mowa w ust. 3 dyrektor celem przyjęcia dziecka do przedszkola bierze pod uwagę miejsce pracy. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

4.Rodzic wyrażający chęć posłania dziecka do przedszkola, wypełnia ankietę i oświadczenie.

Wypełnienie  ankiety i oświadczenia jest warunkiem rozpatrzenia możliwości przyjęcia danego dziecka do przedszkola. Wypełnioną i podpisaną ankietę i oświadczenie można przesyłać na adres poczty elektronicznej przedszkola, , bądź poprzez umieszczenie w skrzynce kontaktowej umieszczonej przed budynkiem przedszkola.

5. Wzór  ankiety stanowi załącznik nr 1, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej lub niezamieszkujących z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych. W drodze do i ze przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów wprawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych przedszkola lub gdy nie ma możliwości zachowania dystansu na terenie przedszkola (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

7. Przy wejściu do budynku przedszkola należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.

8.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka przedszkola lub na teren przedszkola, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki-rekomendowane maseczki chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6.Rodzice dziecka 6-letniego mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).

7. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na niego nałożony obowiązek kwarantanny.

§3

 

1. Zapewnia się pracownikom środki ochrony osobistej niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówki, takie jak jednorazowe rękawiczki, maseczki wielokrotnego użytku, płyny dezynfekujące do rąk, fartuchy z długim rękawem, itd.

2. Zapewnia się regularne dezynfekowanie ciągów komunikacyjnych oraz toalet w szczególności poręczy, barierek, klamek, uchwytów, włączników światła, krzeseł, blatów itd.

3. Dezynfekcja odbywać się będzie w sposób bezpieczny dla dzieci, i w miarę możliwości podczas ich nieobecności w danym pomieszczeniu.

4. Zabrania się przynoszenia dzieciom ich własnych zabawek i innych przedmiotów.

5. Zabawki znajdujące się na terenie przedszkola będą regularnie myte i dezynfekowane z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

6. Sale oraz pomieszczenia w których znajdują się dzieci będą regularnie wietrzone.

7. W każdej z sal i na korytarzu przedszkole zapewnia zamykane kosze wyłożone workiem foliowym na zużyte środki ochrony indywidualnej.

  

§4


1. Znajdujące się na terenie przedszkola place zabaw oraz boiska są dostępne dla dzieci będących pod opieką przedszkola. Grupy wiekowe nie kontaktują się ze sobą w trakcie pobytu na powietrzu.

2. Sprzęt i urządzenia na placu zabaw powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

3. Zaleca się korzystanie przez dzieci z placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola.

4. Nauczyciele powinni organizować  wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

5. Dyrektor w miarę możliwości będzie starał się ograniczyć do minimum przebywanie wewnątrz budynku przedszkola osób trzecich. Przedszkole będzie zamknięte, wpuszczenie na jej teren odbywać się będzie jedynie w pilnych sprawach.  Każda osoba wchodząca na teren przedszkola zobowiązana jest do obowiązkowej dezynfekcji rąk, z dozownika znajdującego się przy drzwiach wejściowych oraz zasłaniania nosa i ust.

6. Podczas kontaktu z osobami z zewnątrz, w tym rodzicami zobowiązuje się pracowników Publicznego Przedszkola w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach do założenia maski bądź okrycia z odzieży zasłaniającego usta i nos. Podczas przebywania z dziećmi osłona ust i nosa nie jest obowiązkowa.

6. Personel administracyjny: sekretarz, intendent, pomocniczy: woźny oraz kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi: nauczyciele, woźna oddziałowa

§5

1. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

3. Rodzice oddają dziecko pracownikowi przedszkola przed w przedsionku budynku. Dziecko może być odbierane i przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe w maseczce i rękawiczkach. Jeśli jest to możliwe przez jedną i tę samą osobę. Rodzic po zdezynfekowaniu rąk może wejść tylko do przedsionka przedszkola.

§6

 

1. Dyrektor zobowiązuje się do opracowania harmonogramu pracy oraz list dzieci, nr telefonów rodziców/ prawnych opiekunów oraz  nazwiska, imiona oraz nr telefonów opiekunów grup.

2. Zobowiązuje się opiekunów do ograniczenia kontaktu między sobą do minimum.

§7

 

1.Przed przyjęciem dziecka do przedszkola, każdego dnia pracownik przedszkola będzie mierzył mu temperaturę.

2. Rodzic wyraża zgodę na mierzenie temperatury swojemu dziecku (zgodnie z oświadczeniem – załącznik nr 2 ), wyrażenie zgody jest warunkiem rozpatrzenia możliwości przyjęcia danego dziecka do przedszkola.      

3. W sytuacji gdy temperatura dziecka przekraczać będzie prawidłową temperaturę,  ( powyżej 37 0 C) dziecko nie zostanie danego dnia przyjęte do przedszkola.

4. Mierzenie temperatury odbywać się może również w trakcie opieki nad dzieckiem, w wypadku wystąpienia podwyższonej temperatury dziecko zostanie zabrane do osobnego pomieszczenia, wyznaczonego przez dyrektora placówki, gdzie oczekiwać będzie na odebranie przez rodzica. Miejscem izolacji będzie pokój nauczycielski- sala nr 4a na parterze budynku przedszkola. W budynku w Bażanch pomieszczenie nieużytkowanej szatni na parterze.

5. W razie wystąpienia podwyższonej temperatury u dziecka, rodzic zostanie o tym fakcie powiadomiony natychmiast, oraz zobowiązuje się zabrać dziecko z placówki, w jak najszybszym czasie i skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

6. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

§8

 

1. Przed spożywaniem posiłków oraz zaraz po spożyciu pracownicy placówki dezynfekować będą powierzchnie oraz sprzęt, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

2. Wielorazowe naczynia oraz sztućce będą wyparzane.

3. Zobowiązuje się opiekunów grup do zwracania dzieciom uwagi na regularne mycie rąk, oraz w miarę potrzeby pomaganie im w tych czynnościach.

4. Miejscem izolacji będzie dla pracowników będzie pokój socjalny- sala nr 4b na parterze budynku przedszkola. W budynku w Bażanch pomieszczenie socjalne na parterze.

§9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nasze grupy

Grafika - Grupa Misie

Misie

Grafika - Grupa Biedronki

Biedronki

Grafika - Grupa Słoneczka

Słoneczka

Grafika - Grupa Złote rybki

Złote rybki

Grafika - Grupa Motylki

Motylki

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook